Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 10/08/2021 16:18

Thông báo về việc hỗ trợ xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy sản huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng