image banner
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 471/SKHCN-CCTĐC ngày 18/3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030. 

Sở Công Thương trân trọng thông báo và đề nghị như sau:

1. Nghiên cứu, đăng ký tham gia “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”. 

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322, bao gồm những tài liệu sau:

- Công văn đề xuất của tổ chức, cá nhân; 

- Bảng tổng hợp danh mục nhiệm vụ đề xuất, trong đó lưu ý sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên (theo phụ lục 1 đính kèm); 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân được lựa chọn (bản gốc, theo phụ lục 2 đính kèm Mẫu theo A1-ĐXNV quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN); kèm các văn bản thể hiện nhu cầu và cam kết của doanh nghiệp trong việc phối hợp thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả (nếu có). 

3. Thời hạn nhận hồ sơ tổng hợp đề xuất nhiệm vụ của doanh nghiệp trước ngày 28/3/2024. 

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng), bản điện tử và bản mềm (file word) gửi về địa chỉ email: khcn.chicuctdc@haiphong.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thái Vi, Chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Điện thoại: 0978.825.905.

Tài liệu gửi kèm: 

  • Công văn số 471/SKHCN-CCTĐC ngày 18/3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ;

  • Văn bản số 737/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ 2025 thuộc Chương trình 1322; 

  • Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

  • Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement