Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 11/11/2021 14:24

Vv triển khai Tháng khuyến mại Hải Phòng năm 2021 trên địa bàn TP lồng ghép thực hiện Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021" (Chương trình)