Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 20/09/2021 09:00

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam

Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhấn mạnh đến sự phát triển bền vững kinh tế biển và mối quan hệ tương quan với sự phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Nghị quyết số 34- NQ/TU ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2016 - 2020. Tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,...;

- Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương, đa phương giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với các tổ chức, quốc gia trong khu vực, nhất là với các địa phương biên giới Trung Quốc. Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua các hoạt động hợp tác, giao lưu các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới;

- Mở rộng phạm vi tuyên truyền tới các doanh nghiệp, đối tượng hoạt động và quan tâm tới các lĩnh vực thuộc ngành công thương; khai thác các hình thức tuyên truyền mới như Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, phim tài liệu,... Làm phong phú các nội dung trên cơ sở bám sát định hướng tuyên truyền về các vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông, các cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... cũng như các khu vực biên giới trên đất liền;

Tích cực tiến hành các hoạt động trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Lạng Sơn - Quảng Tây.

Hưởng ứng các chƣơng trình, sự kiện về bảo vệ biên giới đất liền, bảo vệ biển và hải đảo - Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để hưởng ứng các chương trình, sự kiện như Chương trình quyên góp "Vì biển, đảo quê hương", chương trình "Tháng 3 biên giới", Ngày biên phòng toàn dân, phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới" và các sự kiện, hoạt động khác.