Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 07/04/2023 15:00

Thông báo V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ và Vật tư Thiết bị An Nguyên