Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 26/08/2022 19:10

V/v đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương vào ngày 26/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh nguồn cung xăng dầu đến cuối năm không thiếu, tuy nhiên để đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo tại công văn số 5097/BCT-TTTN ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn, Sở Công Thương đề nghị:

  1. Các doanh nghiệp là thương nhân phân phối, thương nhân xuất nhập khẩu xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, tong kho xăng dầu trên địa bàn chủ động nguồn hàng, có phương án cung ứng xăng dầu cho hệ thống đảm bảo nguồn cung ổn định, không bị gián đoạn.
  2. Các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/20I4 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; khoản 21 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn. Trong trường hợp nguồn cung của hệ thống đại lý không đáp ứng, các thương nhân chủ động báo cáo Sở Công Thương để điều chỉnh thương nhân cung cấp xăng dầu theo quy định.
  3. Trường hợp có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Sở Công Thương để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Công Thương sẽ báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Đầu mối trao đổi thông tin của Sở Công Thương: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, địa chỉ: Sô 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phô Hải Phòng, điện thoại: 0225.3951.201.