Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 02/11/2021 03:00

Thông báo v/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu Công ty cố phần xây dựng Đại Thịnh Vượng.

THÔNG BÁO

V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kính gửi: Công ty Cố phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ- CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lọi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty thuộc Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu (Địa chí: số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). Công ty chỉ được phép ký kết hợp đồng mua bán với người tiêu dùng sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp thay đối nội dung của họp đồng theo mẫu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng biết và thực hiện./.