Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 07/03/2022 14:47

Nội dung Chương trình phát thanh Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghe trực tiếp tại đây: https://bitly.com.vn/34wry2

Tải về máy tính tại đây