Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 09/08/2022 16:21

Lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước và đơn vị tư vấn xây dựng phương án và thực hiện chuyển nhượng vốn

THÔNGBÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm
phần vốn nhà nước và đơn vị tư vấn xây dựng phương án
và thực hiện chuyển nhượng vốn

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tiền Phong;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng;

Sở Công Thương kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia công tác tư vấn nêu trên.

Thông tin đăng ký của đơn vị xin gửi về Sở Công Thương Hải Phòng, số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trước 17 giờ ngày 11/8/2022.

Trân trọng./.