image banner
Thông tin vv phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của tỉnh Sơn La

 Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 513/SCT-KHTCTH ngày 17/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về việc phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của tỉnh Sơn La.

Nhằm giới thiệu một số tiềm năng, lợi thế và thông tin về danh mục các dự án thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Sở Công Thương thông tin danh mục các dự án đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để quan tâm, tìm hiểu đầu tư.

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ:

- Các doanh nghiệp lĩnh vực Công nghiệp liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp - Chuyên viên Lê Khắc Bảo, SĐT: 0967126588.

- Các doanh nghiệp lĩnh vực Thương mại liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên Đào Hoàng Bách, SĐT: 0778346696.

- Các doanh nghiệp lĩnh vực Logistics liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Chuyên viên Phí Trọng Phúc, SĐT: 0979951510.

(gửi kèm Công văn số 513/SCT-KHTCTH của Sở Công Thương tỉnh Sơn La và Danh mục các dự án thu hút đầu tư lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025)

Trân trọng./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement