image banner
Phê duyệt Nội quy Chợ Núi Đèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nội quy chợ Núi Đèo

SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009 của Chính phủ sửa đối bố sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 772/2003/QĐ -BTM ngày 24/6/2003 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Nội quy mâu về chợ;

Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định Nội quy mâu về chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tại văn bản số 2391/UBND-KT&HT ngày 27/7/2022 về việc trình và xin ý kiến về một số nội dung quản lý hoạt động chợ Núi Đèo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nội quy Chợ Núi Đèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Gửi kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban Quản lý chợ Núi Đèo có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của bản Nội quy đã được phê duyệt đến các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh hoạt động tại chợ.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý chợ Núi Đèo thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Trưởng Ban Quản lý chợ Núi Đèo và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement