image banner
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022
SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG    
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2022
Chuyên ngành:  Thương mại - Công nghiệp
TT Tên loại văn bản Số/ ký hiệu Ngày ban hành  Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung  Số trang
I Chuyên ngành Thương mại        
1 Luật 05/2017/QH-14 12/06/2017 Quốc hội Luật Quản lý Ngoại thương 53
2 Nghị định 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Chinh phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá 29
3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chinh phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý ngoại thương 89
4 Nghị định 87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 Chính phủ Về Kinh doanh khí 55
5 Nghị định 52/2013NĐ-CP 16/5/2013 Chính phủ Về thương mại điện tử 43
6 Nghị định 85/2021/NĐ-CP 25/9/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử 17
7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP 03/09/2014 Chính phủ Về kinh doanh xăng dầu 57
8 Nghị định 95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 28
9 Nghị định  81/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Chính phủ   Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại. 46
10 Nghị định 105/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Chính phủ Về Kinh doanh rượu 20
11 Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương – Chương V - lĩnh vực kinh doanh khí (trang 23, 24), Chương VI – lĩnh vực kinh doanh rượu (trang 24 – 30) 9
12 Thông tư 04/2022/TT-BCT  28/01/2022 Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 16
13 Quyết định 32/2022/QĐ-UBND 10/06/2022 UBND thành phố Hải Phòng  Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng 15
  Tổng số: 477
II Chuyên ngành Công nghiệp      
1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP 02/02/208 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 50
2 Nghị định 71/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 20
3 Nghị định 113/2017/NĐ-CP 10/09/2017 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 146
4 Nghị định 45/2012/NĐ-CP 21/5/2012 Chính phủ Về khuyến công 11
5 Thông tư 46/2012/TT-BCT 28/12/2012 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công 9
6 Thông tư 20/2017/TT-BCT 29/9/2017 Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công 3
7 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND 27/6/2019 UBND thành phố Hải Phòng  Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng 11
8 Quyết định 25/2021/QĐ-UBND 10/09/2021 UBND thành phố Hải Phòng  Quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng 9
9 Nghị định 68/2017/NĐ-CP 25/5/2017  Chính phủ Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 25
10 Nghị định 66/2020/NĐ-CP  06/11/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 8
11 Thông tư    28/2020/TT-BCT 16/11/2020 Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 10
12 Quyết định   40/2021/QĐ-UBND 25/11/2021 UBND thành phố Hải Phòng  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 14
13 Nghị định 111/2015/NĐ-CP 11/03/2015 Chính phủ Về phát triển công nghiệp hỗ trợ 13
14 Nghị Quyết 115/NQ-CP  06/08/2020 Chính phủ Về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ 18
15 Quyết định 68/QĐ-TTg 18/01/2017 Thủ tướng Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 7
16 Quyết định 10/2017QĐ-TTg 04/03/2017 Thủ tướng Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 11
17 Thông tư 55/2015/TT-BCT 30/12/2015 Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 6
18 Thông tư    29/2018/TT-BTC 28/3/2018 Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ  11
19 Quyết định 10/2019/QĐ-UBND  04/05/2019 UBND thành phố Hải Phòng  Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng 8
20 Quyết định 1403/QĐ-BCT 28/05/2020 Bộ Công Thương Về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 21
  Tổng số: 411

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement