image banner
Thông báo Vv khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện tử

THÔNG BÁO

Về vic khai báo, np h sơ đề ngh cp Giy chng nhn xut x

hàng hóa mu AK và Giy chng nhn xut x hàng hóa mu VK đin t

 

 
   

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Thực hiện Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) nhằm tạo thuận lợi trong thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc được ký luân phiên tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 10 năm 2022 và tại Te-Chơn, Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022;

Thực hiện Thông báo số 500/TB-XNK ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc khai báo, np h sơ đề ngh cp Giy chng nhn xut x hàng hóa (C/O) mu AK và C/O mu VK đin t, Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu AK và C/O mẫu VK khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O hoàn toàn trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Đối với hàng hóa đề nghị cấp C/O xuất khẩu sang Hàn Quốc trong khuôn khổ các Hiệp định AKFTA và VKFTA:

- Dữ liệu C/O mẫu AK và C/O mẫu VK điện tử sau khi duyệt cấp phép trên eCoSys được gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia (Tổng cục Hải quan Việt Nam) để truyền cho cơ quan hải quan Hàn Quốc. Dữ liệu C/O mẫu AK và mẫu VK điện tử được sử dụng để xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan AKFTA và VKFTA theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Bản ghi nhớ về EODES nêu trên.

- Song song với việc truyền và nhận dữ liệu C/O điện tử qua EODES, C/O mẫu AK và C/O mẫu VK bản giấy được gửi cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu đế phục vụ cho mục đích lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa sau này. Trường hợp lỗi kỹ thuật xảy ra, C/O bản giấy có thể được sử dụng để thay thế dữ liệu c/o điện tử.

3. Đối với hàng hóa đề nghị cấp C/O xuất khấu sang các nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định AKFTA, C/O mẫu AK bản giấy được gửi cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu đế phục vụ cho mục đích hưởng ưu đãi thuế quan AKFTA theo quy định hiện hành.

4. Quy trình cp, hy và chnh sa C/O mu AK, C/O mu VK đin t (sau đây gi là C/O đin t) trên eCoSys được thương nhân thc hin như sau:

4.1.  Cp C/O đin t:

-   Khai báo C/O đin t và đính kèm h sơ liên quan trên eCoSys.

-   Chn Ký và Gi duyt C/O.

-   Ch C/O được xem xét và s chuyn trng thái Đã được cp phép trong trường hp h sơ được kê khai hoàn chnh, hp l.

-   In C/O đã được cp phép trc tiếp t eCoSys và in thêm mt sau (Overleaf Notes) ca C/O trên hai mt ca giy trng, kích thước A4 theo tiêu chun ISO (nếu được yêu cu).

-   Gi C/O (bn giy Original) đã được cp phép cho nhà nhp khu ti nước nhp khu (nếu được yêu cu).

4.2.  Hy C/O đin t đã cấp:

-   Tìm s tham chiếu ca C/O đã được cp phép trên eCoSys.

-   Chn Yêu cu hy C/O kèm theo lý do.

-   Ch C/O được xem xét và s chuyn trng thái Đã duyt yêu cu hy.

4.3.  Chnh sa C/O đin t đã cp:

-   Thc hin các bước Hy C/O đin t đã cp trên eCoSys như hướng dn ti mc 4.2 nêu trên.

-   Chn Yêu cu chnh sa C/O.

-   Chnh sa các thông tin cn sa, sau đó “Ký và Gi duyt li C/O va được sa.

-   Ch C/O được xem xét và s được cp phép vi s tham chiếu mi, ngày cp mi trong trường hp lý do chnh sa C/O hp l.

-   In C/O đã được cp phép chnh sa trc tiếp t eCoSys và in thêm mt sau (Overleaf Notes) ca C/O trên hai mt ca giy trng, kích thước A4 theo tiêu chun ISO (nếu được yêu cu).

-   Gi C/O (bn giy Original) đã được cp phép chnh sa cho nhà nhp khu ti nước nhp khu (nếu được yêu cu).

Sở Công Thương thông báo để thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thương nhân phản ánh bằng văn bản để Sở Công Thương kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và báo cáo Bộ Công Thương nếu vượt thẩm quyền.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement