image banner
Thông báo Ban hành các biểu mẫu tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

 

Thực hiện quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 5, Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng quy định: “Sở Công Thương căn cứ các biểu mẫu theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BCT, Quyết định số 2811/QĐ-BCT, Quyết định số 2373/QĐ-BCT và các quy định hiện hành xây dựng các biểu mẫu cụ thể áp dụng trên địa bàn thành phố cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương”.

Căn cứ quy định trên, Sở Công Thương xây dựng và ban hành các biểu mẫu thực hiện triển khai đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng như sau:

TT

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu

1

Biểu mẫu 01

Đơn đăng ký Chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng m

2

Biểu mẫu 02

Thuyết minh đề án

3

Biểu mẫu 03

Báo cáo tóm tắt hoạt động của đơn vị đăng ký chủ trì đề án

4

Biểu mẫu 04

Hồ sơ năng lực của cá nhân tham gia thực hiện đề án

5

Biểu mẫu 05

Dự toán chi tiết kinh phí đề án

6

Biểu mẫu 06

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề án

7

Biểu mẫu 07

Bản cam kết tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

8

Biểu mẫu 08

Phiếu đánh giá sơ bộ hồ sơ đề án

9

Biểu mẫu 09

Phiếu thẩm định hồ sơ đề án

10

Biểu mẫu 10

Bảng tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ đề án

11

Biểu mẫu 11

Biên bản họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề án

12

Biểu mẫu 14

Hợp đồng thực hiện đề án

13

Biểu mẫu 15

Bảng nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

14

Biểu mẫu 16

Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán/quyết toán

15

Biểu mẫu 17

Báo cáo tổng kết đề án

16

Biểu mẫu 18

Báo cáo đánh giá, nghiệm thu đề án của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

17

Biểu mẫu 19

Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề án

18

Biểu mẫu 20

Phiếu đánh giá kết quả thực hiện đề án

19

Biểu mẫu 21

Biên bản tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện đề án

20

Biểu mẫu 22

Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề án

21

Biểu mẫu 23

Biên bản nghiệm thu đề án

22

Biểu mẫu 24

Biên bản thanh lý hợp đồng

(Gửi kèm các biểu mẫu)

Sở Công Thương thông báo về việc ban hành các biểu mẫu tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement