image banner
Vv điều tra, khảo sát doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,

       cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ƯBND ngày 13/01/2022 của ủy ban nhân dân thành phố tố chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, tố chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương phối hợp với Hội đo lường và bảo vệ người tiêu dùng thành phố thực hiện cuộc điều tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn về quyền lợi và trách nhiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc triển khai kinh doanh trên môi trường số, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu phiếu gửi kèm và gửi về Sở Công Thương trước ngày 03/4/2022.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết để nghị liên hệ: Phòng Quản ỉỷ Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, điện thoại: 0225.395Ỉ.20Ỉ; 0912.420.851(đ/c Hà), 0936.704.688 (đ/c Thắng).

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement