image banner
V/v đăng ký tham gia Dự án “Tăng cường cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” (IPS-C).

Kính gửi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

           lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 124/KHĐT-DN ngày 13/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phổ biến, đề xuất Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Dự án “Tăng cường cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” (IPS-C).

Nhằm giúp tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs) thông qua các hình thức đào tạo diện rộng, tập huấn,… và đặc biệt giúp 60 doanh nghiệp tiên phong (PEs) định vị thương hiệu sản phẩm Made in Vietnam trên thị trường khu vực, quốc tế, bằng các gói hỗ trợ chuyên biệt thông qua việc đánh giá, xây dựng và thực hiện hỗ trợ thực hiện chiến lược doanh nghiệp…, Sở Công Thương thông tin nội dung liên quan và các điều kiện tham gia Dự án để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố nghiên cứu đăng ký.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu, đăng ký theo Phụ lục số 01, 02 (kèm theo các tài liệu liên quan) gửi về Sở Công Thương trong ngày 30/01/2023 để tổng hợp, triển khai thực hiện hỗ trợ.

Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ:

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp – Chuyên viên Trần Minh Đức, SĐT: 0904255666.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lĩnh vực Thương mại Dịch vụ liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Chuyên viên Đào Hoàng Bách, SĐT: 0778.346.696.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lĩnh vực Năng lượng liên hệ: Phòng Quản lý Năng lượng – Chuyên viên Vũ Cảnh Trường, SĐT: 0983.730.678.

Trân trọng./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement