image banner
Thông tin vv đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

Triển khai Công văn số 558/SKHCN-CCTĐC ngày 17/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình), Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng về Chương trình như sau:

1. Mục tiêu của Chương trình:

- Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020.

- Mục tiêu của Chương trình: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nhanh chóng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá sang các thị trường quốc tế có tiềm năng.

2. Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện năm 2024:

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình để thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động quốc gia; nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế.

- Hỗ trợ doanh nghiệp (theo vùng kinh tế, ngành kinh tế) áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đặc thù để nâng cao năng suất chất lượng; ưu tiên doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hoá trọng điểm, chủ lực quốc gia, ngành, địa phương. Hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng để thúc đẩy nhân rộng.

- Triển khai đa dạng các hoạt động đào tạo năng suất chất lượng: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho Bộ, ngành, địa phương

và doanh nghiệp; đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng các học phần, môn học về năng suất chất lượng

và tổ chức đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng ở các khối ngành, với yêu cầu đưa kiến thức năng suất chất lượng vào chương trình đào tạo của tối thiểu 03 trường cùng khối ngành trong khuôn khổ (01) nhiệm vụ.

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tập trung xây dựng TCVN cho các sản phẩm thuộc chương trình sản phẩm quốc gia, chương trình mỗi xã một sản phẩm, TCVN phục vụ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, phát triển kinh tế tuần hoàn, truy xuất nguồn gốc,…

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; phát huy vai trò của các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền về năng suất chất lượng. Phát triển các chương trình truyền thông về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

3. Đăng ký tham gia Chương trình:

Các doanh nghiệp có đề xuất hỗ trợ từ Chương trình đề nghị đăng ký tham gia Chương trình theo Phụ lục gửi kèm công văn này.

Văn bản đề xuất xin gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng), địa chỉ: số 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; bản điện tử và bản mềm (file word) gửi về địa chỉ email: khcn.chicuctdc@haiphong.gov.vn trước ngày 22/4/2023 để tổng hợp, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia  bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Công Quý, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Điện thoại: 0904.577.972).

Sở Công Thương trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu thông tin và đăng ký tham gia Chương trình./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement