image banner
Gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022

Kính gửi: Các Cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu có sản phẩm tham gia cấp khu vực phía Bắc năm 2022.

Ngày 07/9/2022, Cục Công Thương địa phương có Công văn số 708/HĐBC-TGV về việc gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022, trong đó đề nghị các Sở Công Thương quan tâm, thông báo, hướng dẫn các cơ sở CNNT của địa phương gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 đến Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa để chấm điểm trực tiếp sản phẩm.

Căn cứ nội dung Công văn trên, Sở Công Thương thông báo đến các Cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu có sản phẩm tham gia cấp khu vực phía Bắc năm 2022 (12 cơ sở) được biết và đề nghị các cơ sở gửi sản phẩm về địa chỉ tại Công văn, số 708/HĐBC-TGV ngày 07/9/2022 của Cục Công Thương địa phương để Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm chấm trực tiếp. Đối với sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá lớn hoặc sản phẩm có đặc điểm, đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, bảo quản không thể gửi sản phẩm đến Ban tổ chức thì gửi Catalogue sản phẩm về Sở Công Thương trước 11 giờ 30’ ngày 14/9/2020 để tổng hợp gửi Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ sở ./.

(Xin gửi kèm Công văn số 708/HĐBC-TGV về việc gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc

năm 2022)

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement