image banner
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Giám đốc

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Giám đốc Sở như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân:

Phòng tiếp công dân Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Lịch tiếp công dân:

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ. Trường hợp do công tác đột xuất, Giám đốc Sở không trực tiếp tiếp công dân sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân (có lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng kèm theo).

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giao Thanh tra Sở:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

- Đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị liên quan thực hiện kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở sau khi tiếp công dân; tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở kết quả thực hiện.

3.2. Các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu, phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực tham dự các buổi tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

3.3. Văn phòng Sở bố trí cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân được chu đáo, an toàn.

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo để các đơn vị, địa phương và nhân dân được biết và thực hiện./.

Tài liệu đính kèm

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement