image banner
V/v xin ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.


Kính gửi:

 

 

- Công an thành phố;

 - Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

    Thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (dự thảo Quyết định đính kèm).

    Căn cứ hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 2416/STP-XD&KTVB ngày 10/11/2023 về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố nêu trên.

    Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Công Thương trước ngày     23/11/2023 để tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bảo đảm tiến độ được giao.

    Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan, đơn vị./.
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement