image banner
Thông báo về việc xin ý kiến xây dựng văn bản QPPL

 

Kính gửi:

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Các Sở: Tài Chính, Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa và Thể thao; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông;

- Các Ban, Ngành: Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

- Cục Hải quan thành phố; Cục Quản lý thị trường thành phố; Cục thuế thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; Theo hướng dẫn của Sở Tư Pháp tại văn bản số 1962/STP-XD&KTVB ngày 22/9/2023,  Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ quy định tại Điều 16 Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên.

 

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Công Thương trước ngày     10/10/2023 để tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bảo đảm tiến độ được giao.

(Sở Công Thương gửi kèm: Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố; Dự thảo UBND thành phố Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan, đơn vị./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement