image banner
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024 và năm 2025

Thực hiện Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và  Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố để đăng ký nộp hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 và năm 2025 để tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ, cụ thể:

1. Đối tượng đăng ký tham gia

a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn thành phố.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

2. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ

Theo quy định tại Chương II Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng và Điều 1, Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND thành phố. Nôi dung hỗ trợ bao gồm các nhóm chính sách sau:

- Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước;

- Xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất;

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu;

- Hỗ trợ xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm.

Các biểu mẫu, phụ lục khi lập đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

- Nội dung tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (theo Phụ lục 1).

- Nội dung thực hiện, Văn bản hướng dẫn và Yêu cầu đối với Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (theo Phụ lục 2).

- Hồ sơ Đề án đề xuất tham gia chương theo mẫu (Biểu mẫu 01 đến Biểu mẫu 07).

(Gửi kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2, Biểu mẫu 01 đến Biểu mẫu 07).

3. Đề án đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng.

4. Thành phần hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến ngày 15/10/2023;

Lưu ý: Ngày nhận hồ sơ là ngày đóng dấu công văn đến của văn thư Sở Công Thương.

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng và file mềm vào địa chỉ email: duchaduy@gmail.com để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý đơn vị liên hệ ông Hà Duy Đức, chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp - Điện thoại: 0986.925.589 để được hướng dẫn.

Sở Công Thương thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024 và năm 2025./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement