image banner
Thông báo chấp thuận Hợp đồng theo mẫu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng.

THÔNG BÁO

V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) tiếp nhận ngày 27 tháng 11 năm 2023, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty. Công ty chỉ được phép ký kết hợp đồng mua bán với người tiêu dùng sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng biết và thực hiện./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement