image banner
V/v phân hạng và phê duyệt nội quy siêu thị của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ T&T Hồng Phong

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ T&T Hồng Phong.

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại; Công văn số 0529/TM-TTTN ngày 31/01/2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số Quyết định số 1371/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương);

Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Sau khi xem xét hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị chấp thuận phân hạng và phê duyệt nội quy siêu thị của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ T&T Hồng Phong;

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo kết quả phân hạng và phê duyệt nội quy hoạt động Siêu thị như sau:

  1. Kết quả phân hạng:

Tên siêu thị: Siêu thị T&T MART

Địa chỉ: Thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Thương nhân kinh doanh siêu thị: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ T&T Hồng Phong.

Địa điểm trụ sở Công ty: Tòa nhà Hồng Phong Plaza, đường tỉnh DT 208, thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Tính chất siêu thị: Siêu thị kinh doanh tổng hợp.

Hạng siêu thị: Hạng III.

  1. Kết quả phê duyệt Nội quy (có Nội quy kèm theo).

Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ T&T Hồng Phong thực hiện đúng nội quy đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan về kinh doanh siêu thị.

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất, kiến nghị trong quá trình hoạt động (nếu có) gửi về Sở Công Thương Hải Phòng.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement