Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 19/09/2022 17:00

V/v tham gia Lễ hội tinh hoa làng và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022

Kính gửi:

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;

- Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 3108/VP-XD2 ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố “Giao Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao thông tin tới các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố được biết để nghiên cứu tham gia.”

Theo nội dung Công văn số 3086/UBND-KT ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022 được diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/2022 tại Khu B-Công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Công Thương yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp căn cứ danh sách các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP tại Công văn số 2563/SNN-PTNT ngày 16/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp, vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm OCOP tham gia và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022 nêu trên.

(Chi tiết theo nội dung Công văn số 3086/UBND-KT ngày 31/8/2022 của Úy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 2563/SNN-PTNT ngày 16/9/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông được gửi kèm theo).