Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 22/08/2022 14:00

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của sở công thương hải phòng

Sở Công Thương Hải Phòng luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Ngày 22/8/2022 Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2176/KH-SCT về việc tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Sở Công Thương năm 2022.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được tiến hành một cách nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về PCTN, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngày Ngày 30/9/2022 Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Công Thương Hải Phòng.

 Lớp tập huấn do Chánh Thanh tra Sở Công Thương Hải Phòng chủ trì. Tham dự là toàn thể lãnh đạo các phòng ban, công thức, viên chức của Sở. Buổi tập huấn đã cung cấp rất nhiều kiến thức về PCTN, các nghị định, chỉ thị trọng điểm như: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI)  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hướng dẫn về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chị thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kết quả thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 05- KL/TW, ngày 03/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”;

Tuyên truyền, phổ biến Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Luật Tố cáo 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Tiếp công dân, và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác PCTN.

Qua buổi tuyên truyền, phổ biến về các quy định về phòng chống tham nhũng  tiêu cực của đồng chí Chánh Thanh tra Sở đến các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và trách nhiệm thực hiện công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao, đông thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sở Công Thương Hải Phòng./.