Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 04/12/2019 11:06

Triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".

Triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động
"Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"

Chi tiết trong file đính kèm: Đăng ký tham gia.docx
                                                     Mau-bao-cao.docx
                                                     Thư-mời-và-phụ-lục-1.pdf
                                                     Thể-lệ-và-Mẫu-báo-cáo-cuộc-vận-động.pdf

Các tin cũ hơn