Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020

Sở Công Thương làm việc trực tuyến với Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright

Sở Công Thương làm việc trực tuyến với Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright về thực hiện Đề án nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2030