Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 31/10/2022 08:40

Thực hiện diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất và báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong lĩnh vực

công nghiệp trên địa bàn thành phố

Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 8, Điều 20 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về việc “Hàng năm tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành Trung ương hoặc địa phương''”; Điểm a, Khoản 18, Điều 1 của Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất về thực hiện “Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất”, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được Bộ Công Thương phê duyệt: Thực hiện tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất năm 2022 với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành Trung ương hoặc địa phương theo đúng quy định.
  2. Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2022 trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia (http://chemicaldata.gov.vn) trước ngày 15/02/2022 theo quy định.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động hóa chất nghiêm túc thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định./.