Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 03/04/2020 16:40

Thông báo vv dừng tiếp nhận, giải quyết các TTHC đối với công dân và dừng tiếp công dân tại Trụ Sở Sở Công Thương

Thông báo vv dừng tiếp nhận, giải quyết các TTHC đối với công dân
và dừng tiếp công dân tại Trụ Sở Sở Công Thương

Chi tiết trong file đính kèm: 117-tb-sct.signed.pdf

Các tin cũ hơn