Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 24/08/2022 15:00

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu Công ty TNHH Minato Việt Nam

THÔNG BÁO

V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kính gửi: Công ty TNHH Minato Việt Nam.

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ- CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký họp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty TNHH Minato Việt Nam (Địa chỉ: Showroom The Minato Residence, Đường số 3, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng) tiếp nhận ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty. Công ty chỉ được phép ký kết họp đồng mua bán với người tiêu dùng sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để Công ty TNHH Minato Việt Nam biết và thực hiện./.