Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 11/11/2020 15:49

Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
 
Chi tiết trong file đính kèm: di-356-TB-UBND.signed.pdf

              Tài liệu kèm theo:  Tai lieu dinh kem.rar