Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 01/11/2022 11:11

Thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Ma-lai-xi-a

Kính gửi: - Thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu CPTPP;

- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương có văn bản số 664/XNK-XXHH thông báo về hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Ma-lai-xi-a. Theo đó, Ma-lai-xi-a đã chính thức hoàn tất các thủ tục trong nước phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Th ái Bình Dương (CPTPP) và thực hiện thủ tục thông báo cho Niu Di-lân (cơ quan lưu chiểu Hiệp định CPTPP). Cụ thể, Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực với Ma-lai-xi-a vào ngày 29 tháng 11 năm 2022. Như vậy, kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2022, hàng hoá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết của hai nước tại Hiệp định CPTPP khi đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hoá của Hiệp định này.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để thương nhân đề nghị cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu CPTPP biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thương nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn./.