Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 09/08/2022 13:52

Thông báo V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu Công ty cổ phần Phát triển nhà Đại Lộc

THÔNG BÁO

V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển nhà Đại Lộc.

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ- CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ so đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty cổ phần Phát triển nhà Đại Lộc (Địa chỉ: số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng) tiếp nhận ngày 13 tháng 7 năm 2022, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty. Công ty chỉ được phép ký kết hợp đồng mua bán với người tiêu dùng sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Phát triển nhà Đại Lộc biết và thực hiện./.

Các tin cũ hơn