Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 05/05/2023 10:11

Thông báo V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn.

 

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu dịch vụ cấp nước của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn. (Địa chỉ: Thôn Mỹ Tranh (nhà ông Nguyễn Đức Toản), xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) tiếp nhận ngày 07 tháng 4 năm 2023, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu dịch vụ cấp nước của Công ty. Công ty chỉ được phép ký kết hợp đồng với người tiêu dùng sau khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn. biết và thực hiện./.

Các tin cũ hơn