Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 11/05/2020 14:09

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng

Chi tiết trong file đính kèm: 7-tb-sct.signed.pdf

Các tin cũ hơn