Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/08/2022 10:00

Phổ biến các văn bản liên quan trong lĩnh vực công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực
Ngành Công Thương trên địa bàn thành phố

Triển khai Công văn số 1104/SKHCN-PTCN ngày 18/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về phổ biến văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022, Sở Công Thương phổ biến đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn thành phố các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển, ứng dụng công nghệ như sau:

  1. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
  2. Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
  3. Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030.
  4. Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Toàn bộ nội dung của các văn bản nêu trên gửi đến doanh nghiệp theo đường link tại mã QR code:

Sở Công Thương phổ biến các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về ứng dụng, phát triển công nghệ như trên, gửi đến các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu, áp dụng, tham gia, đề xuất các nhiệm vụ để được hỗ trợ, triển khai (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan đầu mối tổng hợp)./.