Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 02/04/2021 14:00

Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng, phần mềm Quản lý văn bản

Sáng ngày 02/04/2021, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng cho lãnh đạo, văn thư và toàn thể cán bộ công chức của Sở.

 

Nhằm nâng cao hiệu lực thi hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; đồng thời, tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 nêu rõ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương… Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)… Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Trong đó yêu cầu thực hiện đúng các các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số, trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Tại Hội nghị, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức đã được Trung tâm tin học hướng dẫn thực hành, sử dụng và tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thư số và phần mềm Hành chính công điện tử để ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước, trong giải quyết, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị mình trên môi trường điện tử. Qua đó, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị, hướng tới xây dựng chính quyền hiện đại trong thời gian tới.