Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 24/08/2020 16:16

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2020

 

 

LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP

 

 

TT

Tên loại văn bản

Số/ ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Số trang

I

KHUYẾN CÔNG

01

Nghị định

45/2012/NĐ-CP

21/5/2012

Chính phủ

Về khuyến công

11

02

Thông tư

46/2012/TT-BCT

28/12/2012

Bộ Công Thương

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

09

03

Thông tư

20/2017/TT-BCT

29/9/2017

Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

03

04

Thông tư

36/2013/TT-BCT

27/12/2013

Bộ Công Thương

Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

15

05

Thông tư

17/2018/TT-BCT

10/7/2018

Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

10

06

Thông tư

28/2018/TT-BTC

28/3/2018

Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

12

07

Thông tư

26/2014/TT-BCT

28/8/2014

Bộ Công Thương

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

13

08

Thông tư

14/2018/TT-BCT

28/6/2018

Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

05

09

Quyết định

21/2019/QĐ-UBND

27/6/2019

UBND thành phố

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng

10

II

QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP

01

Nghị định

68/2017/NĐ-CP

25/5/2017

Chính phủ

Về quản lý phát triển cụm công nghiệp

25

02

Nghị định

66/2020/NĐ-CP

06/11/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

8

03

Thông tư

15/2017/TT-BCT

31/8/2017

Bộ Công Thương

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

8

04

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

04/9/2018

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

 

10

III

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

 

1

Nghị định

111/2015/NĐ-CP

11/3/2015

Chính phủ

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

13

2

Quyết định

68/QĐ-TTg

18/01/2017

Thủ tướng

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

7

3

Quyết định

10/2017/QĐ-TTg

04/3/2017

Thủ tướng

Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

11

4

Thông tư

55/2015/TT-BCT

30/12/2015

Bộ Công Thương

Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

6

5

Thông tư

29/2018/TT-BTC

28/3/2018

Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

11

6

Quyết định

10/2019/QĐ-UBND

04/5/2019

UBND thành phố Hải Phòng

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng

8

IV

ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

01

Luật

28/2004/QH11

03/12/2004

Quốc hội

Luật Điện lực

35

02

Luật

24/2012/QH13

20/11/2012

Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11

08

03

Nghị định

21/2011/NĐ-CP

29/3/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

17

04

Nghị định

137/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

28

05

Nghị định

134/2013/NĐ-CP

17/10/2013

Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

41

06

Nghị định

14/2014/NĐ-CP

26/2/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

20

07

Thông tư liên tịch

111/2009/TTLT-BTC-BCT

01/6/2009

Bộ Tài chính và Bộ Công Thương

Về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

03

08

Thông tư

36/2016/TT-BCT

28/12/2016

Bộ Công Thương

Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

08

09

Thông tư

31/2014/TT-BCT

02/10/2014

Bộ Công Thương

Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

12

10

Thông tư

36/2018/TT-BCT

15/01/2018

Bộ Công Thương

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

04

11

Nghị định

51/2020/NĐ-CP

21/04/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

07

12

Nghị định

08/2018/NĐ-CP

15/01/2018

Chính phủ

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

17

13

Nghị định

17/2020/NĐ-CP

05/02/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

75

14

Thông tư

17/2019/TT-BCT

26/08/2019

Bộ Công Thương

Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

02

V

DẦU KHÍ

1

Nghị định

87/2018/NĐ-CP

15/6/2018

Chính phủ

Về kinh doanh khí

44

2

Thông tư

41/2011/TT-BCT

16/12/2011

Bộ Công Thương

Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

29

3

Thông tư

53/2018/TT-BCT

25/12/2018

Bộ Công Thương

Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

12

4

Thông tư

50/2012/TT-BCT

28/12/2012

Bộ Công Thương

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện

14

5

Thông tư

40/2018/TT-BCT

30/10/2018

Bộ Công Thương

Thông tư quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

23

VI

AN TOÀN ĐẶC THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1

Thông tư

36/2019/TT-BCT

29/11/2019

Bộ Công Thương

Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

19

VII

HÓA CHẤT

01

Luật

06/2007/QH12

21/11/2007

Quốc hội

Luật Hóa chất

21

02

Nghị định

113/2017/NĐ-CP

10/09/2017

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

138

03

Nghị định

17/2020/NĐ-CP

02/05/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

75

04

Nghị định

71/2019/NĐ-CP

30/8/2019

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

70

05

Nghị định

42/2020/NĐ-CP

04/08/2020

Chính phủ

Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

170

6

Thông tư

32/2017/TT-BCT

28/12/2017

Bộ Công Thương

Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

114

VIII

VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

01

Luật

14/2017/QH14

20/6/2017

Quốc hội

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

55

02

Nghị định

71/2018/NĐ-CP

15/5/2018

Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

24

03

Thông tư

13/2018/TT-BCT

15/6/2018

Bộ Công Thương

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

71

IX

AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Luật

55/2010/QH12

17/6/2010

Quốc hội

An toàn thực phẩm

43

2

Nghị định

15/2018/NĐ-CP

02/02/208

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

59

3

Nghị định

17/2020/NĐ-CP

05/02/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

75

4

Nghị định

77/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

52

5

Nghị định

08/2018/NĐ-CP

15/01/2018

Chính phủ

Sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

17

6

Thông tư

43/2018/TT-BCT

15/11/2018

Bộ Công Thương

Quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

24

7

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

09/4/2014

Bộ Y tế - Bộ NN&PTNT – Bộ Công Thương

Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

22

8

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

14/9/2018

UBND thành phố Hải Phòng

Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

13

 

LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI

TT

Tên loại văn bản

Số/ ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Số trang

1

Luật

36/2005/QH11

14/6/2005

Quốc hội

Luật Thương mại

82

2

Luật Cạnh tranh

23/2018/QH14

12/6/2018

Quốc hội

Luật Cạnh tranh

30

3

Nghị định

02/2003/NĐ-CP

14/01/2003

Chính phủ

Về phát triển và quản lý chợ

13

4

Nghị định

114/2009/NĐ-CP

23/12/2009

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

8

5

Nghị định

59/2006/NĐ-CP

12/6/2006

Chính phủ

Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

19

6

Nghị định

43/2009/NĐ-CP

07/5/2009

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

02

7

Nghị định

87/2018/NĐ-CP

15/6/2018

Chính phủ

Về Kinh doanh khí

55

8

Nghị định

83/2014/NĐ-CP

03/09/2014

Chính phủ

Về kinh doanh xăng dầu

57

9

Nghị định

67/2013/NĐ-CP

27/6/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

37

10

Nghị định

81/2018/NĐ-CP

22/5/2018

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại.

46

11

Nghị định

40/2018/NĐ-CP

12/3/2018

Chính phủ

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

37

12

Nghị định

105/2017/NĐ-CP

14/9/2017

Chính phủ

Về kinh doanh rượu

20

13

Nghị định

185/2013/NĐ-CP

15/11/2013

Chính phủ

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

97

14

Nghị định

124/2015/NĐ-CP

19/11/2015

Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP  ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

33

15

Văn bản hợp nhất

11/VBHN-BCT

23/01/2014

Bộ Công Thương

Về phát triển và quản lý chợ

21

16

Thông tư

38/2014/TT-BCT

24/10/2014

Bộ Công Thương

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

33

17

Thông tư

10/2018/TT-BCT

24/5/2018

Bộ Công Thương

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

33

19

Quyết định

549/QĐ-UBND

14/3/2019

UBND TP HP

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19

20

Thông tư liên tịch

22/2015/TTLT-BCT-BNV

30/6/2015

Bộ Công Thương

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

15

21

Luật

05/2017/QH14

12/6/2017

Quốc hội

Luật Quản lý ngoại thương

52

22

Nghị định

09/2018/NĐ-CP

15/01/2018

Chính phủ

Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa  và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

31

23

Nghị định

69/2018/NĐ-CP

15/05/2018

Chính Phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

52

24

Nghị định

07/2016/NĐ-CP

25/01/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

21

25

Thông tư

11/2016/TT-BCT

 

05/07/2016

 

Bộ Công Thương

Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP gày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

03

26

Nghị định

31/2018/NĐ-CP

08/03/2018

Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

24

27

Thông tư

05/2018/TT-BCT

03/04/2018

Bộ Công Thương

Thông tư Quy định về xuất xứ hàng hóa

08

28

Thông tư

15/2018/TT-BCT

29/06/2018

Bộ Công Thương

Thông tư Quy định về việc phân luồng trong quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

06

29

Thông tư

39/2018/TT-BCT

30/10/2018

Bộ Công Thương

Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

14


 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn