Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 06/04/2020 10:53

Công văn số 1788 của Ban Tuyên giáo Thành ủy v/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 Công văn số 1788 của Ban Tuyên giáo Thành ủy
v/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các tin cũ hơn