Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/07/2021 15:44

​Bản tin Công Thương Quý II năm 2021

 

Bản tin Công Thương là ấn phẩm thông tin của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, xuất bản định kỳ hàng quý nhằm thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, thành quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của các cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực có liên quan; thông tin, tuyên truyền chủ trương, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành công thương, hoạt động của ngành công thương thành phố Hải Phòng, hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

Bản tin Công Thương Quý II năm 2021 phản ánh kết quả sản xuất công nghiệp- thương mại trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm; tình hình thực hiện quy chế dân chủ; công tác bình ổn thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa trước tác động của dịch Covid-19; phát triển cụm công nghiệp tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử…

 

Các tin cũ hơn