Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/11/2020 10:25

Lãnh đạo Sở. Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Trụ sở giao dịch: Số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

1. Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc :                              Ông Bùi Quang Hải

- Phó giám đốc:                        Ông Lê Minh Sơn.

- Phó giám đốc:                        Ông Nguyễn Công Hân.

- Phó giám đốc:                        Bà Đặng Thị Phương Liên.

2. Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Kỹ Thuật an toàn - Môi trường;

- Phòng Quản lý Năng lượng;

- Phòng Quản lý Đầu tư và hợp tác quốc tế;

- Phòng Quản lý Thương mại;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Các tin cũ hơn