image banner
UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/9/2020 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030.

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3529/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030; UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/9/2020 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2030.

Chi tiết các văn bản trên theo file đính kèm.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement