Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 06/01/2022 09:05

Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của VPĐD năm 2021

Kính gửi: Các Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài               

                                 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.          

                                        

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ; Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đề nghị các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải phòng báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, đề xuất khó khăn, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Công Thương thành phố Hải Phòng trước ngày20/01/2022.

          Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế- số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; chuyên viên phụ trách: Nguyễn Hải Hà, số điện thoại liên hệ: (0225)3.946719/0984.944.099, email: sct.qldthtqt@gmail.com.

          Trân trọng./.