Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 12/01/2022 11:08

THÔNG BÁO về việc phân hạng và phê duyệt nội quy Siêu thị điện máy HC Hải An

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 1371/QD-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại; Công văn số 0529/TM-TTTN ngày 31/01/2005 của Bô Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số Quyết định số 1371/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương);

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-ƯBND ngày 13/ 12/2017 của ưỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; Quyết định số 26/2019/QĐ-ƯBND ngày 02/8/2019 của ưỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng;

Xét Đơn đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Hải Phòng về việc chấp thuận phân hạng và phê duyệt nội quy Siêu thị điện máy HC Hải An;

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo kết quả phân hạng và phê duyệt nội quy hoạt động Siêu thị như sau:

  1. Kết quả phân hạng:

Tên siêu thị: Siêu thị điện máy HC Hải An.

Địa điểm: số 528 Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Thương nhân kinh doanh siêu thị: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Hải Phòng.

Địa điểm trụ sở Công ty: số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Tính chất siêu thị: Siêu thị chuyên doanh.

Hạng siêu thị: Hạng II.

  1. Kết quả phê duyệt Nội quy (có Nội quy kèm theo).

Yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Hải Phòng thực hiện đúng nội quy đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan về kinh doanh siêu thị.

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất có trách nhiệm báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất, kiến nghị trong quá trình hoạt động (nếu có) gửi về Sở Công Thương Hải Phòng.

Các tin cũ hơn