Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/12/2020 15:26

Chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu Công ty TNHH MINATO VIỆT NAM

THÔNG BÁO

V/v chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu

  Kính gửi: Công ty TNHH MINATO VIỆT NAM.

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu mua bán căn hộ chung cư của Công ty TNHH MINATO VIỆT NAM (Địa chỉ: Showroom The Minato Residence, Đường số 3, Dự án Waterfront City, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), Sở Công Thương Hải Phòng thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty. Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng quy định.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để Công ty TNHH MINATO VIỆT NAM biết và thực hiện./.