Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 13/01/2021 13:45

Thông báo về việc tổ chức Khóa huấn luyện "Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu" tại Quảng Ninh