Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 24/06/2021 16:00

Thông báo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021