Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 07/01/2021 15:18

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng