Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 07/01/2021 11:00

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ VÀ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

@haiphong.gov.vn

1

Bùi Quang Hải

Giám đốc

0903.227.570

buiquanhai

2

Đỗ Thanh Tân

Chánh Văn phòng

0989.207.205

dothanhtan

Các tin cũ hơn